ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل مهیار
مهیار
26 ساله از کرمانشاه
تصویر پروفایل آتنا
آتنا
29 ساله از کرج
تصویر پروفایل عليرضا
عليرضا
38 ساله از تهران
تصویر پروفایل زهرا
زهرا
35 ساله از تهران
تصویر پروفایل مهدی
مهدی
47 ساله از ارومیه
تصویر پروفایل مرجان
مرجان
45 ساله از اهواز
تصویر پروفایل مهتاب
مهتاب
25 ساله از تبریز
تصویر پروفایل سهیلا
سهیلا
34 ساله از شیراز
تصویر پروفایل فریده
فریده
33 ساله از تهران
تصویر پروفایل نیلو
نیلو
23 ساله از نوشهر
تصویر پروفایل اشکان
اشکان
50 ساله از بابلسر
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
27 ساله از بابل

توران 81 سایت همسریابی چگونه است؟

آن چه آمد توران 81 سایت همسریابی تواند بود که: همسرگرای عاشق، جان خود، قلب خود، هستیِِ سایت همسریابی توران 81 جدید را محل حضور، تلاش و پویایی همسر یافته.

توران 81 سایت همسریابی چگونه است؟ - توران 81


توران 81 سایت همسریابی

سایت همسریابی توران 81 جدید را محل حضور، تلاش و پویایی همسر یافته

آن چه آمد توران 81 سایت همسریابی تواند بود که: همسرگرای عاشق، جان خود، قلب خود، هستیِِ سایت همسریابی توران 81 جدید را محل حضور، تلاش و پویایی همسر یافته، و چنان تلقی می کند که او در این اقلیم فقط برای توران 81 سایت همسریابی پا ببالد، بشکوفد و به کمال، غنا، رشد، آزادگی و آرامش دست یابد! این در او نهاده است تا همسر امر باعث خواهد شد تا وی بدون توجه به اهدافی زاید، فرعی و مشغول سازنده، اجازه دهد تا همسر، سایت همسریابی توران 81 بدون فیلتر را در او به اوج یگانگی رسانیده و از همه مواهب یگانگی در جهت تبلور و شکوفایی غنای وجودی و امور مربوط به توران 81 سایت همسریابی برخوردار گردد.

اینان فقط در موقعیت هایی از آینده است احساس همسرگرایی و یگانگی کرده و باور می کنند که به وحدتی بیگانگی برانداز دست یافته اند. زیرا که اوج فعال بودن توران 81 را فقط در همین حالات و موقعیت ها مشاهده می دارند. به عبارتی دیگر، همسرگرای عاشق اگر برای زندگانی همسر جایی را در نظر می گیرد، خانه دل اوست. چرا که باورمند است: مکان دیگری درخور جان یگانگی همسر او نمی باشد. از آن روی که در همسرگرائی، آن چه به طور اجمالی ظهور و سیطره دارد محبت و یگانگی هایی هست که با رهیدن از سایت همسریابی توران 81 جدید و سرکشیدن از همسر به شکوفایی می رسد، پس این عزیز را مسکن و میوه همان خانه قلب است.

از سویی چون این نگرش و تلاش از دو سوی فراهم نمده و هم جهت عمل می کنند، خانه دل های به یگانگی رسیده به فراخی نور، به ملاحت عشق، به شیرینی ایثار، به زیبایی نژادی و به شفافیت نرامش خواهد شد. همسر گرایان در پرتو تلاش های خرد ورزانه و بینش ورانه، این واقعیت مسلم و انکار ناپذیر را دریافته اند که در حوزۀ برخوردهای باهمی، هر برخوردی حکم، جهت و اثر وجودی سایت همسریابی توران 81 ازدواج دائم را مستقیماً و بدون کم و کاست به عامل بر می گرداند؛ بدین معنا که برخورد عامل از هر جوهر، مایه، اثر و جهتی که برخوردار باشد، همان ها را به خودش پ می دهد.

سایت همسریابی توران 81 جدید

با این مایه از باور و بینش، به این نکته تاکید می دارند که: در این جریان ویژه، به هر دید و دیده ایی که به همسر بنگری، در واقع به توران 81 نگریسته ای؛ و هر گونه ای که با وی رفتار نمایی، در واقع با جان خود و گوهر هویت سایت همسریابی توران 81 جدید رفتار نموده ای؛ به طور مثال: هرگاه نسبت به همسر نگرشی ابزاری داشته و او را وسیله رسیدن به قدرت و لذت و... تلقی نمایی، در واق این نگرش را نسبت به سایت همسریابی توران 81 بدون فیلتر تحمیل نموده و بدتر از توران 81 سایت همسریابی خود را وسیله توسل و تمسک به وسیله ساخته ای!

چرا که در واقع، این تویی که به واسطه فقر وجودی و کمال بی عرضگی دست توسل بدان وسیله دراز کرده و خود را وسیله قرار داده ای! حال، اگر در راستای همین نگرش، با او رفتاری ثروت محورانه، شهوت محورانه و... از سایت همسریابی توران 81 بدون فیلتر بروز دهی، این تویی که سایت همسریابی توران 81 ازدواج دائم را ذلیل دست وسیله ثروت و یا شهوت ساخته ای! و این، مؤید کمال بدبختی، بیماری، پستی و بی شرافتی است. لذا این باور علوی که با نور بینش تییید و تقویت می گردد، باعث شده است تا اینان بگونه ای به همسر و یا دیگران بنگرند که می خواهند در عالی ترین سطر دانش و بینش و مهرورزی به توران 81 بنگرند؛ و به نحوی رفتار نمایند که می خواهند مؤید مهرورزانه ترین، خردورزانه ترین، دلسوزانه ترین و بینش ورزانه ترین رفتار آنان نسبت به خود آنان باشد.

این نحوۀ از برخورد، به دلیل برخورداری از خاصیت انعکاسی و باز نمایی و باز دهی خود، باعث خواهد شد تا عامل و رفتار گر، به همان میزانی که از مهر یا کینه، آشنایی و یا بیگانگی، دریافت نقد صمیمیت، نیرنگ و... هزینه می کند، خود نیز برخوردار شده و جزای رفتار سایت همسریابی توران 81 ازدواج دائم را نماید! و دقیقاً به همین علت می تواند به عنوان عاملی بازدارنده از ناشایسته ها و کشاننده و تقویت کننده به شایسته ها عمل نموده و در موارد مثبت جان یگانگی جوی همسرگرایان محبت پیشه را از نور نوازشگر محبت و زلال عطش زدای یک رنگی و آشنایی و همدلی و هم زبانی و یگانگی مال اموال ساخته، گل های خوشبختی را شکوفا و شهد گوارای زندگانی باهمی را در کام جانشان سرازیر نماید

مطالب مشابه